Regulamin

Obowiązuje od 1 września 2023 r.

1. Wstęp
   1. Platforma PriceShape na witrynie PriceShape.dk (zwana dalej „Platformą”) została uruchomiona przez firmę PriceShape A/S, nr rej.: 40 67 18 70, adres: Vindrosen 41, 1st floor, 8240 Risskov, Dania, („PriceShape”).
   1. Niniejsze warunki, w tym wszystkie warunki włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie (zwane dalej „Warunkami”) mają zastosowanie do Platformy i wszelkich powiązanych z nią usług świadczonych przez PriceShape na rzecz jej klienta ( zwanego dalej „Klientem”). Regulamin ma zastosowanie do korzystania przez Klienta z Platformy niezależnie od tego, czy Klient podpisał formalną umowę na korzystanie z niej, por. punkt 1.3, czy nie, i korzystając z Platformy Klient akceptuje niniejszy Regulamin

   2. Umowa (zwana dalej „Umową”) wraz z niniejszym Regulaminem stanowi porozumienie pomiędzy PriceShape a Klientem („Porozumienie”). W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a niniejszym Regulaminem, przeważają warunki Umowy.

  1. Definicje
   1. "Informacje poufne" w odniesieniu do strony ujawniającej oznaczają wszelkie informacje, dane i materiały ujawnione przez taką stronę ujawniającą stronie otrzymującej (w dowolnej formie), które są oznaczone lub opisane jako poufne lub zastrzeżone, lub dostarczone w okolicznościach zasadnie wskazujących na ich poufny lub zastrzeżony charakter. Informacje Poufne PriceShape obejmują Platformę oraz wszelkie niepubliczne informacje i materiały (techniczne, biznesowe i inne) związane z Platformą (i korzystaniem z niej) lub przekazane Klientowi przez PriceShape w związku z Porozumieniem.

   2. „Materiały Klienta” oznaczają wszelkie informacje lub materiały, które Klient lub dowolny Użytkownik końcowy wprowadza, przesyła, umieszcza lub w inny sposób przechowuje lub przetwarza na Platformie lub za jej pośrednictwem.

   3. „Użytkownik końcowy” oznacza każdego pracownika Klienta, któremu Klient udzielił dostępu do Platformy i korzystania z niej.

   4. „Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie prawa autorskie, patenty, prawa dotyczące znaków towarowych, prawa do nazw domen, prawa dotyczące baz danych oraz innych kompilacji i zbiorów danych lub informacji, a także wszelkie inne prawa własności intelektualnej, zarówno zarejestrowane lub niezarejestrowane, które istnieją lub będą istnieć obecnie lub w przyszłości w dowolnej części świata.

   5. „Podwykonawcy PriceShape” oznacza podwykonawców i dostawców usług, z których korzysta PriceShape.

   6. „Usługi” oznaczają usługi dodatkowe, jeśli takie istnieją, które mają być świadczone przez PriceShape Klientowi zgodnie z opisem w Umowie.

   7. „Konto Użytkownika” oznacza konto Użytkownika końcowego powiązane z unikalną nazwą użytkownika i hasłem, za pośrednictwem którego Użytkownik końcowy może uzyskać dostęp do Platformy i korzystać z niej w zakresie dozwolonym na mocy Porozumienia.

  2. Platforma i usługi 
   1. Firma PriceShape (lub jej licencjodawcy) jest właścicielem wszelkich praw, tytułów prawnych i udziałów, w tym wszystkich praw własności intelektualnej, do Platformy i wszelkich innych materiałów dostarczonych przez PriceShape w ramach Porozumienia. 

   2. PriceShape przyznaje Klientowi ograniczone, niewyłączne i niezbywalne prawo Klienta i jego Użytkowników końcowych do dostępu do Platformy i korzystania z niej w okresie obowiązywania Porozumienia, wyłącznie zgodnie z Porozumieniem. Klient i jego Użytkownicy końcowi mogą uzyskiwać dostęp do Platformy i korzystać z niej wyłącznie za pośrednictwem adresu URL wskazanego przez PriceShape i wyłącznie w przypadku ważnych Kont Użytkowników przyznanych Klientowi przez PriceShape.

   3. W okresie obowiązywania Porozumienia PriceShape będzie utrzymywać i udostępniać Platformę Klientowi i jego Użytkownikom końcowym zgodnie z Porozumieniem. W przypadku jakichkolwiek błędów lub problemów związanych z wydajnością Platformy, PriceShape dołoży wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby bez zbędnej zwłoki rozwiązać takie błędy lub problemy. W zakresie, w jakim PriceShape udostępnia szczegółowe informacje na temat docelowej dostępności i innych poziomów usług, które mogą mieć zastosowanie do Platformy okresowo, cele lub poziomy usług mogą ulec zmianie i nie są wiążące umownie. Wszelkie cele lub poziomy usług (i) odnoszą się do dostępu do Platformy przez Internet; oraz (ii) wykluczają wszelkie okresy przestoju lub zawieszenia opisane w punkcie 11. 

   4. PriceShape wykona dla Klienta Usługi opisane w Umowie, w celu określonym w Umowie, z należytą umiejętnością i starannością. PriceShape wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i obowiązku zachowania ostrożności wobec osób innych niż Klient w związku z Usługami. W zakresie wymaganym do bezpiecznego wykonania Usług, Klient przekaże PriceShape dokładne i kompletne informacje w odpowiednim czasie. PriceShape ma prawo polegać na wszelkich informacjach dostarczonych przez Klienta lub w jego imieniu w związku z Usługami i nie będzie ich weryfikować.

   5. Platforma może zawierać pewne elementy oprogramowania bezpłatnego i o otwartym kodzie źródłowym.

   6. PriceShape może hostować Platformę w dowolnym miejscu, w którym PriceShape lub Podwykonawcy PriceShape posiadają swoje obiekty, chyba że strony ustalą inaczej w Umowie. 

   7. Jeśli Klient zdecyduje się przekazać PriceShape komentarze lub opinie w związku z Platformą, Klient niniejszym udziela PriceShape ogólnoświatowej, niewyłącznej, wolnej od opłat, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, wieczystej i nieodwołalnej licencji na używanie i inne wykorzystywanie opinii w dowolnym celu. Wszelkie komentarze lub opinie przekazane PriceShape przez Klienta są dostarczane w stanie niezmienionym, bez jakiejkolwiek gwarancji, a korzystanie z takich opinii przez PriceShape odbywa się na własne ryzyko.
Obowiązki klienta
 1. Użytkownicy końcowi:
  1. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z Platformy przez siebie i swoich Użytkowników końcowych, w tym za przestrzeganie Porozumienia.
  2. Klient zapewni dostęp do Platformy wyłącznie Użytkownikom końcowym. 
  3. Klient niezwłocznie powiadomi PriceShape na piśmie, jeśli (i) wymagane będą jakiekolwiek zmiany w prawach dostępu lub uprawnieniach Użytkowników końcowych; i/lub (ii) Klient dowie się o jakimkolwiek nieuprawnionym korzystaniu z Platformy. 

 2. Klient nie będzie i zapewni, że Użytkownicy końcowi nie będą:
  1. naruszać prawa własności intelektualnej firmy PriceShape lub jej licencjodawcy;
  2. dekompilować, odszyfrowywać, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego lub w inny sposób odszyfrowywać Platformę, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
  3. korzystać z Platformy w celu świadczenia usług stronie trzeciej lub umożliwiać jakiejkolwiek osobie trzeciej uzyskanie kopii Platformy lub dostępu do Platformy lub korzystania z niej, w tym wszelkich danych wyjściowych Platformy, w jakikolwiek sposób, który nie został wcześniej wyraźnie uzgodniony na piśmie przez PriceShape;
  4. integrować lub współdziałać Platformę z innym oprogramowaniem, sprzętem lub danymi używanymi lub licencjonowanymi przez Klienta bez konieczności uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, zgód lub licencji; lub
  5. powielać, modyfikować lub tworzyć dzieł pochodnych z Platformy bez uprzedniej pisemnej zgody PriceShape.

 3. Klient zapewni, że posiada niezbędne uprawnienia do dostarczania Materiałów Klienta firmie PriceShape oraz do udzielania praw i licencji przyznanych PriceShape na mocy Porozumienia. Klient przyjmuje do wiadomości, że Platforma nie jest przeznaczona do przechowywania ani utrzymywania informacji głównych ani oryginalnych, i zgadza się, że Klient będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie kopii zapasowych wszystkich Materiałów Klienta.

5. Opłaty
    1. Klient uiszcza opłaty PriceShape zgodnie z postanowieniami Umowy. Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 8.2 (iii), wszystkie uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. Opłaty nie obejmują podatku VAT, chyba że określono to w Umowie. 

    2. PriceShape ma prawo okresowo dostosowywać swoje opłaty z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. Jeżeli Klient nie chce zaakceptować skorygowanych opłat, może w terminie trzydziestu (30) dni złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Porozumienia z zachowaniem uzgodnionego okresu wypowiedzenia, por. punkt 12.2, w takim przypadku przez cały okres wypowiedzenia będą obowiązywać opłaty dotychczasowe, bez korekty.

    3. Jeśli Klient chce kupić dowolny produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Platformy (zwane dalej „Zakupem”), może zostać poproszony o podanie pewnych informacji istotnych dla tego Zakupu, w tym między innymi numer karty kredytowej, datę ważności karty kredytowej i adres rozliczeniowy. Klient oświadcza i gwarantuje, że: (i) ma prawo do korzystania z dowolnej karty kredytowej lub innych metod płatności w związku z dowolnym Zakupem; oraz (ii) informacje, które nam przekazuje, są prawdziwe, prawidłowe i kompletne. 

     4. PriceShape może przesyłać faktury drogą elektroniczną. W przypadku płatności kartą kredytową opłata pobierana jest z karty kredytowej pierwszego dnia każdego miesiąca. W przypadku płatności na podstawie faktury, termin płatności przypada na 9 dzień miesiąca. PriceShape może natychmiast zawiesić korzystanie lub dostęp do Platformy w przypadku opóźnienia w płatności. Jeżeli Klient nie spłaci zaległego salda po 2 wezwaniach, uznaje się to za istotną zwłokę, a PriceShape ma prawo wystawić fakturę za cały okres wypowiedzenia, który jest natychmiast wymagalny.

6. Poufność
 
 1. Każda ze stron zgadza się wykorzystywać Informacje Poufne drugiej strony wyłącznie w związku z realizacją Porozumienia i nie ujawniać ich, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące prawo. PriceShape może przekazywać Informacje Poufne Podwykonawcom PriceShape i innym osobom zaangażowanym w wykonanie Porozumienia, pod warunkiem, że podlegają oni obowiązkowi zachowania poufności.

 2. Z wyjątkiem zakresu niezbędnego do dalszego korzystania przez stronę ze swoich praw i obowiązków wynikających z Porozumienia lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w dowolnym momencie na żądanie strony ujawniającej, strona otrzymująca usunie lub zniszczy dokumenty i inne materiały zawierające lub stanowią Informacje Poufne strony ujawniającej, zgodnie z zaleceniami strony ujawniającej.

 3. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Porozumienia i pod warunkiem, że PriceShape dopełni swoich obowiązków w zakresie zachowania poufności, Klient zgadza się, że PriceShape może wykorzystywać wszelkie informacje uzyskane w wyniku korzystania przez Klienta z Platformy lub dostarczone przez Klienta lub jakąkolwiek inną osobę pracującą z Klientem lub dla niego w celu ulepszenia działania Platformy i usługi PriceShape.

7. Ochrona danych
   1. Każda ze stron będzie przestrzegać wszelkich obowiązków, jakie może mieć na mocy obowiązujących przepisów prawa właściwego dotyczącego ochrony danych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków wynikających z Porozumienia.
8. Zabezpieczenie własności intelektualnej
  1. PriceShape będzie bronić wszelkich roszczeń przeciwko Klientowi w Europie w oparciu o zarzuty, że Platforma narusza prawa własności intelektualnej strony trzeciej (zwane dalej „Roszczeniem z tytułu PWI”) i zabezpieczy Klienta przed wszelkimi wyrokami wydanymi przeciwko Klientowi wynikającymi z Roszczenia z tytułu PWI, które nie zostaną zaskarżone lub jakiejkolwiek ostatecznej ugody zatwierdzonej przez PriceShape. 

  2. Gdy PriceShape dowie się o jakimkolwiek faktycznym lub potencjalnym Roszczeniu PWI, może według własnego uznania (i) zmodyfikować lub wymienić dowolną część Platformy na funkcjonalnie równoważne funkcje i wydajność; (ii) uzyskać dla Klienta uprawnienia do dalszego korzystania z Platformy; lub (iii) rozwiązać Porozumienie i dokonać zwrotu ewentualnych opłat uiszczonych na rzecz Platformy za pozostały okres obowiązywania Porozumienia. Klient zgadza się zastosować się do decyzji PriceShape i, jeśli PriceShape otrzyma takie polecenie, zaprzestać korzystania z Platformy.

  3. To zabezpieczenie jest uzależnione od tego, czy Klient (i) przestrzegał i nadal przestrzega Porozumienia; (ii) niezwłocznie powiadamiana PriceShape o wszelkich faktycznych lub grożących roszczeniach PWI; (iii) przekazuje PriceShape kontroli nad obroną i rozstrzygnięciem Roszczenia PWI; (iv) spełnia (na koszt PriceShape) wszystkich uzasadnionych żądań PriceShape w ramach obrony lub rozstrzygnięcia Roszczenia PWI; (v) podejmuje wszelkich uzasadnionych kroków w celu ograniczenia kwoty straty Klienta; oraz (vi) bez uprzedniej pisemnej zgody PriceShape nie przyznaje ani nie działa w sposób, który mógłby zaszkodzić jakiemukolwiek postępowaniu sądowemu lub negocjacjom dotyczącym Roszczenia PWI.

  4. To zabezpieczenie nie obejmuje roszczeń z tytułu praw własności intelektualnej wynikających z (i) połączenia Platformy z produktami lub usługami nie dostarczonymi przez PriceShape; (ii) modyfikacji lub prac wykonywanych na Platformie przez jakąkolwiek osobę inną niż PriceShape; (iii) modyfikacji Platformy dokonanych na polecenie Klienta; lub (iv) naruszenie przez Klienta Porozumienia
9. Odpowiedzialność
  1. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo żadna ze stron w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za (i) utratę lub uszkodzenie danych; (ii) utratę zysków, wartości firmy, możliwości biznesowych, przewidywanych oszczędności lub korzyści; lub (iii) pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

  2. Całkowita odpowiedzialność strony z tytułu wszelkich roszczeń związanych z Platformą i Porozumieniem jest ograniczona do kwoty opłat (bez podatku VAT) uiszczonych przez Klienta na rzecz PriceShape w okresie trzech (3) miesięcy poprzedzających zdarzenie będące podstawą roszczenia. 

  3. PriceShape nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub straty powstałe w wyniku niezastosowania się Klienta lub jakiejkolwiek strony trzeciej do współpracy z PriceShape lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań wynikających z Porozumienia. 

  4. Klient będzie bronił i zabezpieczał PriceShape i Podwykonawców PriceShape przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich w zakresie wynikającym z korzystania z Platformy przez Klienta lub Użytkowników końcowych lub naruszenia warunków Porozumienia.
10. Gwarancje
  1. PriceShape gwarantuje, że Platforma w formie dostarczonej Klientowi oraz pod warunkiem, że będzie dostępna i używana zgodnie z Porozumieniem, będzie działać we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie PriceShape.dk. PriceShape nie gwarantuje, że Platforma lub jej produkty będą wolne od wad, wirusów lub innych szkodliwych elementów. 

  2. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, niniejsze Porozumienie nie zawiera żadnych gwarancji, warunków ani innych postanowień dorozumianych. PriceShape nie gwarantuje, że Platforma i jakiekolwiek dane wyjściowe Platformy będą (i) wolne od błędów lub defektów lub będą działać bezpiecznie, w sposób ciągły lub nieprzerwany; (ii) skutkować zgodnością Klienta z przepisami prawa, zasadami lub regulacjami jakiegokolwiek rządu lub organu regulacyjnego; lub (iii) zaspokoją potrzeby Klienta. 

  3. Klient przyjmuje odpowiedzialność za weryfikację poprawności danych wprowadzanych do Platformy oraz danych wyjściowych z Platformy, np. poprzez przeprowadzanie kontroli wyrywkowych. Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować PriceShape o wszelkich rozbieżnościach w danych wejściowych lub wyjściowych.

  11. Zawieszenie
  1. PriceShape może okresowo zawiesić korzystanie z Platformy lub dostęp do niej:
   1. w celu przeprowadzenia konserwacji rutynowej lub awaryjnej;
   2. w celu wprowadzenia zmian w usługach i aktualizacji Platformy;
   3. jeżeli PriceShape ma uzasadnione przekonanie, że korzystanie z Platformy przez Klienta lub dowolnego Użytkownika końcowego może niekorzystnie wpłynąć na korzystanie z Platformy przez innych klientów lub ich użytkowników końcowych;
   4. w przypadku podejrzenia nieuprawnionego dostępu osób trzecich do Platformy;
   5. jeżeli PriceShape ma uzasadnione przekonanie, że zawieszenie jest wymagane zgodnie z obowiązującym prawem; 
   6. jeśli PriceShape dowie się o jakichkolwiek faktycznych lub potencjalnych roszczeniach dotyczących praw własności intelektualnej;
   7. w celu złagodzenia problemów spowodowanych działaniami lub zaniechaniami osób trzecich lub problemami z jakąkolwiek infrastrukturą internetową; lub
   8. jeśli Klient naruszy warunki Porozumienia lub jeśli, zdaniem PriceShape, Platforma będzie niewłaściwie wykorzystywana.

  2. Każde takie zawieszenie lub wynikający z niego przestój będzie ograniczony do minimalnego zakresu niezbędnego w danych okolicznościach, określonego przez PriceShape.

  12. Czas trwania Umowy i jej rozwiązanie
  1. Porozumienie wchodzi w życie w dniu określonym w Umowie i trwa do momentu jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron zgodnie z niniejszym punktem 12.

  2. Klient może rozwiązać Porozumienie z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w Porozumieniu, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@priceshape.dk. Niekorzystanie z Platformy nie oznacza wypowiedzenia umowy przez Klienta i nie zwalnia Klienta z uiszczenia uzgodnionej opłaty.

  3. PriceShape może rozwiązać Porozumienie z zachowaniem trzydziestodniowego (30) okresu wypowiedzenia przekazanego Klientowi.

  4. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie, przekazując drugiej stronie pisemne powiadomienie, jeżeli (i) druga strona w istotny sposób naruszy swoje zobowiązania wynikające z Porozumienia i nie naprawi takiego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o naruszeniu; lub (ii) druga strona jest lub wydaje się prawdopodobne, że będzie niezdolna do spłaty swoich długów lub stanie się niewypłacalna.

  5. Klient zapłaci PriceShape wszystkie opłaty należne i wymagalne zgodnie z Porozumieniem na dzień rozwiązania go. Po rozwiązaniu Porozumienia Klient i jego Użytkownicy końcowi natychmiast zaprzestaną dostępu i korzystania z Platformy, a PriceShape może uniemożliwić im dostęp i korzystanie z Platformy ze skutkiem natychmiastowym. Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa, PriceShape może zniszczyć lub w inny sposób pozbyć się treści lub danych Klienta znajdujących się w posiadaniu PriceShape.

  6. Punkty 3.7, 6, 9, 10 i 15 pozostają w pełnej mocy po rozwiązaniu umowy.
13. Zmiany warunków
  1. Wszelkie opóźnienia w realizacji spowodowane pożarem, powodzią, trzęsieniem ziemi, siłami natury lub zdarzeniami losowymi, epidemiami, pandemiami, wojnami, aktami terrorystycznymi, zagrożeniami terrorystycznymi w danym miejscu, zamieszkami, niepokojami społecznymi, buntami lub rewolucjami, nakazami rządowymi, awarią lub opóźnieniem komunikacji sieciowej lub jakąkolwiek inną podobną przyczyną pozostającą poza uzasadnioną kontrolą strony nie stanowią naruszenia Porozumienia tak długo, jak długo takie warunki występują, a strona zobowiązana nadal podejmuje uzasadnione wysiłki w celu złagodzenia skutków zdarzenia siły wyższej.

  2. PriceShape może korzystać z usług Podwykonawców PriceShape w celu wykonania obowiązków wynikających z Porozumieniach oraz w innych celach określonych w punktach 6 i 7. PriceShape ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnianą Platformę i Usługi świadczone przez Podwykonawców PriceShape.

  3. PriceShape jest uprawniona do cesji lub delegowania swoich praw lub obowiązków wynikających z Porozumienia na osobę trzecią. Klient nie jest uprawniony do cesji ani delegowania swoich praw lub obowiązków wynikających z Porozumienia bez uprzedniej pisemnej zgody PriceShape, a jakakolwiek cesja lub przeniesienie bez takiej zgody jest nieważne.

  4. PriceShape może odnosić się do Klienta w celach marketingowych (na przykład jako klient i użytkownik Platformy), w tym na listach klientów i stronach internetowych, o ile PriceShape nie ujawni Informacji Poufnych Klienta.
14. Obowiązujące prawo i jurysdykcja
  1. Niniejsze Porozumienie oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem lub utworzeniem, będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem właściwym Danii, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych (brak odesłania) i z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Wiedeń, 1980) (CISG).

  2. Wszelkie spory powstałe lub związane z Porozumieniem, w tym wszelkie spory dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu zorganizowanego przez Duński Instytut Arbitrażowy zgodnie z regulaminem procedury arbitrażowej przyjętym przez Duński Instytut Arbitrażowy i obowiązującym w momencie rozpoczęcia takiego postępowania.

  3. Każda ze stron Porozumienia powoła jednego arbitra. Jeżeli w sprawie występuje kilku powodów lub pozwanych, ci powodowie lub pozwani wspólnie powołają jednego arbitra. Duński Instytut Arbitrażowy powoła dodatkowego arbitra, który będzie przewodniczącym sądu arbitrażowego. Jeżeli strona Porozumienia nie wyznaczyła swojego arbitra w ciągu 30 dni od złożenia lub otrzymania przez nią zawiadomienia o arbitrażu, arbiter tej strony zostanie również wyznaczony przez Duński Instytut Arbitrażowy.

  4. Miejscem arbitrażu będzie Aarhus w Danii. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku duńskim lub, na wniosek strony Porozumienia w języku angielskim.

  5. Strony zobowiązują się i uzgadniają, że wszelkie postępowania arbitrażowe prowadzone w oparciu o niniejsze klauzule arbitrażowe będą traktowane jako ściśle poufne. To zobowiązanie do zachowania poufności będzie obejmować wszystkie informacje ujawnione w trakcie takiego postępowania arbitrażowego, jak również wszelkie decyzje lub orzeczenia podjęte lub ogłoszone w trakcie postępowania.

  6. Arbitraż będzie uprawniony i upoważniony do przyznania wszelkich środków zaradczych lub orzeczeń, które mogłyby zostać przyznane przez sąd w dowolnej obowiązującej jurysdykcji.  Orzeczenie wydane w drodze arbitrażu będzie ostateczne i wiążące dla stron, a wyrok na jego podstawie może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.

  7. Strony niniejszym nieodwołalnie zrzekają się wszelkich zastrzeżeń, jakie którakolwiek z nich może mieć obecnie lub w przyszłości co do ustalenia miejsca rozprawy, powództwa lub postępowania wynikającego z niniejszego Porozumienia lub z nim związanego, wniesionego zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, a ponadto nieodwołalnie zrzekają się wszelkich roszczeń że jakikolwiek taki pozew, powództwo lub postępowanie wszczęte przed jakimkolwiek takim sądem zostało wniesione na niewygodnym forum.

  15. Czas obowiązywania
  1. Niniejsze Warunki obowiązują od 1 września 2023 r. i zastępują wszystkie poprzednie wersje.
 

Newsletter

Bądź na bieżąco dzięki newsletterowi PriceShape 

Możesz spodziewać się wielu ciekawych treści i aktualizacji w naszym biuletynie, takich jak bezpłatne webinaria i blogi. Staramy się dzielić naszą wiedzą i informować ludzi o cenach i trendach w świecie e-commerce.